اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

مانیفلد گاز های طبی O2 , NO2 , CO2    

دارای پنل LED  که در تاریکی شب اپراتور می تواند به راحتی مانومتر را کنترل نماید

طراحی منحصر به فرد تابلو مانیفولد با حداقل اتصالات جهت جلوگیری از خرابی و نشتی گاز