اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

ولو باکس گاز های طبی

دارای پنل LED  که در تاریکی شب اپراتور می تواند به راحتی مانومترها را کنترل نماید