اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

داکت اسپلیت مدیا

اسپلیت های کانالی سقفی

·      اسپلیت های کانالی سقفی امروزه بطور گسترده ای مورد توجه قرار دارند ای دستگاه ها در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده می باشند و فضای را در کف اشغال نکرده و به دلیل امکان توزیع مناسب هوا با استفاده از کانال مورد استفاده قرار می گیرند

·      این سیستم جزء اقتصادی ترین سیستمهای تهویه مطبوع جهان میباشدکه همواره توسط انبوه سازان مورد استقبال قرار گرفته است