اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

براي جلوگيري از حمل و نقل سيلندرها در اتاق هاي بستري و اتاق هاي عمل و بخش هاي ويژه و به دليل اقتصادي مي توان

از گازهاي لوله كشي شده كه از يك منبع ذخيره يا چند سيلندر مركزي تغذيه مي شوند ، استفاده كرد.

به هيچ وجه در مكان هايي كه گازهاي طبي توليد ،شارژ يا استفاده مي شوند نبايد سيگار كشيد. براي اين منظور بايد سيگار

كشيدن ممنوع را در جايي كه به خوبي قابل رويت است ، نصب كرد.

مزاياي سيستم سانترال

سيستم توزيع مركزي گازهاي طبي نسبت به توزيع گاز توسط سيلندرهاي سيار داراي مزاياي زير است:

1 جابجا كردن و حركت دادن مداوم سيلندرهاي گاز در فضاهاي داخل بيمارستان موجب ايجاد خطرات احتمالي از قبيل

آتش سوزي و انفجار مي شود كه توزيع مركزي از اين خطرات جلوگيري مي كند.

2سيلندرها قسمتي از فضاي داخل بيمارستان را اشغال مي كنند كه در توزيع مركزي گازهاي طبي اين اشكال وجود

ندارد.اين منبع با مخزن مركزي ) سانترال ( مي تواند به صورت يك سيستم متشكل از چندين سيلندر حاوي گاز فشرده مرتبط با

يكديگر كه در مكان هاي ثابت قرار دارند، بوده يا به صورت يك مخزن بزرگ حاوي گاز مايع باشد.

در مورد مخازن سيلندري معمولا" چندين مجموعه 3 سيلندري به يك مركز فشارشكن متصل هستند . اين سيستم يا جعبه مركزي قادر است فشار را از 66 بار به 01 بار برساند.شكست مجدد فشار از 01 بار به 5.0 باردر دريچه خروجي گازدر داخل اتاق سانترال بيمارستان صورت ميگيرد.اندازه وتعداد سيلندر ها وتانك مايع به حجم كاربري ونوع بيمارستان بستگي دارد. نگهداري سيلندرها محل نگهداري مخزن هاي گاز طبي به دليل امكان بروز خطرات احتمالي بايد داراي مشخصات خاصي باشد كه به طور خلاصه به شرح زير است :

 1 به هيچ وجه در مكان هايي كه گازهاي طبي توليد ، شارژ يا استفاده مي شوند نبايد سيگار كشيد. براي اين منظور بايد

سيگار كشيدن ممنوع را در جايي كه به خوبي قابل رويت است ، نصب كرد.

2به هيچ وجه نبايد از گريس ، روغن پارافين و غيره در اطراف رگولاتور ، شيرو بدنه سيلندر براي هيچ منظوري استفاده شود.

اين عمل صدردرصد باعث انفجار مي شود.

3لباس كاركنان و افرادي كه در مكان هاي توليد و كاربرد گازهاي طبي رفت و آمد مي كنند بايد ضدجرقه بوده و عاري

از الياف نايلون باشد .

4    وسايل چرخدار حامل سيلندرها بايد مجهز به زنجير تماس با زمين جهت جلوگيري از ذخيره الكتريسيته ساكن و احتمال

انفجار باشد.

5   اتاق هاي سرپوشيده اي كه در آن ها سيلندرهاي گاز نگهداري يا استفاده مي شوند، بايد مجهز به سيستم تهويه مناسب

باشند.

 

سيلندرها بايد در محلي به دور از سرما و گرماي شديد ، باران و برف و تابش مستقيم آفتاب نگهداري شوند