اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

دي اکسید کربن

غلظت این گاز در مصارف طبی باید 99 % باشد و میزان غلظت گاز منواکسیدکربن در آن نباید از 10 ppm تجاوز کندزیرا در غلظت هاي بیشتر اگر در مجاورت سلول هاي پوششی ریه قرار گیرد ایجاد مسمومیت و خفگی می کند، و در  ضمن وجود این گاز با غلظت بالا در لقاح مصنوعی( IVF) و ایجاد فضایی با حجم بیشتر از طبیعی   (پر از گاز) الزامی است  این فرایند فقط در محیط غنی شده از co2 قابل انجام است